E-shop Chamber

Obchodní podmínky

Chamber s.r.o. je  společnost poskytující veškeré vybavení nejen pro školská zařízení.


Dodavatel:

CHAMBER, s.r.o.
Mírová 493, 678 01 Adamov

IČO: 25548654, DIČ: CZ25548654


Poštovné, balné a způsob doručení:

  • soukromým osobám a firmám je zboží zasíláno pouze na dobírku,
  • školám a státním organizacím na fakturu při uvedení IČO,
  • u menších zásilek, které lze poslat doporučeně dopisem, účtujeme poštovné dle ceníku České pošty(týká se státních organizací, které uvedou IČO).
  • doprava zdarma se netýká objednávek z kategorie "školní nábytek", cena přepravného je účtována dle aktuálních cen přepravních společností.
  • obchodujeme pouze v České republice
  • dodací lhůta pro dodání objednávek je 4-10 pracovních dní, popř. dle telefonické dohody
  • u objednávek za 2999 Kč a více doprava zdarma
  • v případě platby předem, Vám pošleme e-mailem fakturu s potřebnými údaji k zaplacení (na potvrzené objednávce nejsou), po připsání platby na náš účet Vám zboží obratem pošleme.

Ceny:

Veškeré ceny v našem obchodě jsou uváděny včetně DPH.


Nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí úpravou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel serveru www.chamber.cz, společnost CHAMBER, s.r.o. se sídlem Mírová 493, 678 01 Adamov, IČO: 25548654, DIČ: CZ25548654, prohlašuje, že osobní data kupujících jsou důvěrná, nebudou poskytována žádným subjektům, nebudou poskytovány žádné třetí straně a spravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Kupující na webových stránkách internetového obchodu www.chamber.cz souhlasí se:

* zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovateli,
* zpracováním osobních údajů Provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy, provozování věrnostního programu pro Kupujícího a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat,
* zasíláním obchodní nabídky související se zbožím nebo službami Provozovatele na
e-mailovou adresu Kupujícího (maximálně 1x za týden) a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na e-mailovou adresu Kupujícího,
* s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na webových stránkách internetového obchodu nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může Kupující jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivé cookie lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní webové stránky.

Tyto informace jsou nezbytné a slouží k realizaci Kupní smlouvy, především provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování provedené platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen během plnění vyplývajících z Kupní smlouvy bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto Zpracovatele. Aktuální informace o Zpracovatelích Osobních údajů budou případně zaslány Kupujícímu na jeho žádost. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě, že by se Kupující domníval, že Provozovatel nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

* požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
* požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat.

Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Reklamační řád

K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování reklamací zboží firmy CHAMBER, s.r.o., prodávaných přímému spotřebiteli, vydáváme následující reklamační řád:

Článek č. 1 - Práva z odpovědnosti za vadu věci

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující podle občanského zákoníku právo tuto vadu reklamovat. Výjimku tvoří zboží prodávané za nižší cenu s vadou, pro kterou byla sjednána nižší cena. Takovou vadu nelze reklamovat. Podmínkou uznání záruky je splnění všech podmínek a předložení originálu nabývacího dokladu. Bez těchto náležitostí bude výrobek opraven pouze na náklad odběratele. Odpovědnost za vady zanikne, nebyla-li reklamace uplatněna v záruční době. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil a o předpokládané době vyřízení.

Článek č. 2 - Lhůty pro uplatnění reklamace

Záruční doba pro uplatnění reklamace je 2 roky, pokud není uvedeno jinak. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, pokud se jedná o zjevnou jednoznačnou výrobní vadu výrobku, jehož cena je maximálně 5 000 Kč v jedné reklamaci, ve složitějších případech předá reklamaci OŘJ nebo servisní organizaci dodavatelské firmy. Prodávající informuje zákazníka nejpozději do 30 dnů o lhůtě a způsobu vyřízení reklamace.

Článek č. 3 - Odstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně a řádně odstraněna. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

Článek č. 4 - Neodstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Tatáž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady, po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Má-li věc prodaná za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Článek č. 5 - Náhrada výdajů

Kupující má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva odpovědnosti za vady. Právo na náhradu těchto nákladů musí být u prodávajícího (výrobce) uplatněno nejpozději do 1 měsíce po uplynutí doby, do které musí být uplatněno právo odpovědnosti za vady.

Článek č. 6 - Ostatní ustanovení

Náležitostí reklamace je popsání reklamované vady, doložení vadného zboží a návrh kupujícího, jaké řešení reklamace požaduje. V zájmu usnadnění a urychlení reklamačního řízení prodávající doporučuje kupujícímu dokladovat ukázky závady s bližším vysvětlením jejich vzniku.

Tento reklamační řád platí od 1. října 2007 CHAMBER, s.r.o.

Objednání zboží, uzavření Kupní smlouvy a Obchodní podmínky

Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím webových stránek internetového obchodu Prodávajícího. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, nabídka zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Objednávku zboží může Kupující vytvořit pomocí formuláře na webových stránkách internetového obchodu Prodávajícího. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře na webových stránkách internetového obchodu Prodávajícího Kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy a způsobu platby Kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Prodávající se zavazuje přijmout návrh Kupní smlouvy Kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s Obchodními podmínkami a Prodávající nemá konkrétní důvod domnívat se, že Kupující Kupní smlouvu poruší. Prodávající potvrdí přijetí návrhu e-mailem na elektronickou adresu Kupujícího. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (tzv. akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Kupní smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě stornování objednávky (formou e-mailu nebo telefonicky), které je možné do doby její expedice, Kupní smlouva zaniká.

Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách internetového obchodu www.chamber.cz. Kupující má možnost před vlastním uskutečněním objednávky se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy, jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodu Prodávajícího a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

Obchodní podmínky se nevztahují na obchodní vztahy, kdy má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, Kupující – podnikatel. Pro tyto obchodní vztahy platí obecná zákonná úprava pro Kupní smlouvu.

Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, a další) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Vyřizování mimosoudních stížností spotřebitelů zajišťuje Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) přes on-line platformu pro řešení sporů

Právo na odstoupení od Kupní smlouvy

Pokud bude Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má Kupující v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující vyrozumí prodávajícího písemně. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy v souladu s § 1831 občanského zákoníku zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Pro navrácení plné kupní ceny doporučujeme vrátit zboží nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je prokazatelně používané nebo poškozené, má Provozovatel vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Prodávajícímu na vrácení Kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou Kupní cenu.

Odstoupí-li Kupující oprávněně od Kupní smlouvy, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit peněžní prostředky Kupujícímu, ne však dříve, než mu Kupující předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Dle ustanovení § 1832 občanského zákoníku Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu zboží a náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Prodávající upozorňuje, že v souladu § 1820 odst. 1 písm. g), nese náklady na vrácení zboží Kupující, to platí i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Vrácené zboží nesmí být prodávajícímu zasláno na dobírku, tyto zásilky nebude Prodávající přebírat. Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

Přestože prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v Kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit kdykoliv.

Pokud Prodávající odstoupí od Kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou Kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s Prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Prodávajícího.

Během začátku školního roku může dojít k prodloužení dodacích termínů. Děkujeme za pochopení.


Kompletní nabídka zboží

 

E-shop Chamber

 

Aktuální nabídku veškerého našeho sortimentu si můžete prohlédnout v novém e-shopu Chamber.