E-shop Chamber

Obchodní podmínky

Chamber s.r.o. je  společnost poskytující veškeré vybavení nejen pro školská zařízení.


Dodavatel:

CHAMBER, s.r.o.
Mírová 493, 678 01 Adamov

IČO: 25548654, DIČ: CZ25548654


Poštovné, balné a způsob doručení:

  • soukromým osobám a firmám je zboží zasíláno pouze na dobírku,
  • školám a státním organizacím na fakturu při uvedení IČO,
  • u menších zásilek, které lze poslat doporučeně dopisem, účtujeme poštovné dle ceníku České pošty(týká se státních organizací, které uvedou IČO).
  • doprava zdarma se netýká objednávek z kategorie "školní nábytek", cena přepravného je účtována dle aktuálních cen přepravních společností.
  • obchodujeme pouze v České republice

Ceny:

Veškeré ceny v našem obchodě jsou uváděny včetně DPH.


Nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí úpravou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel serveru www.chamber.cz, společnost CHAMBER, s.r.o. se sídlem Mírová 493, 678 01 Adamov, IČO: 25548654, DIČ: CZ25548654, prohlašuje, že osobní data kupujících jsou důvěrná, nebudou poskytována žádným subjektům, nebudou poskytovány žádné třetí straně a spravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Kupující na webových stránkách internetového obchodu www.chamber.cz souhlasí se:

* zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovateli,
* zpracováním osobních údajů Provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy, provozování věrnostního programu pro Kupujícího a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat,
* zasíláním obchodní nabídky související se zbožím nebo službami Provozovatele na
e-mailovou adresu Kupujícího (maximálně 1x za týden) a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na e-mailovou adresu Kupujícího,
* s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na webových stránkách internetového obchodu nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může Kupující jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivé cookie lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní webové stránky.

Tyto informace jsou nezbytné a slouží k realizaci Kupní smlouvy, především provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování provedené platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen během plnění vyplývajících z Kupní smlouvy bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto Zpracovatele. Aktuální informace o Zpracovatelích Osobních údajů budou případně zaslány Kupujícímu na jeho žádost. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě, že by se Kupující domníval, že Provozovatel nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

* požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
* požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat.

Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Reklamační řád

K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování reklamací zboží firmy CHAMBER, s.r.o., prodávaných přímému spotřebiteli, vydáváme následující reklamační řád:

Článek č. 1 - Práva z odpovědnosti za vadu věci

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující podle občanského zákoníku právo tuto vadu reklamovat. Výjimku tvoří zboží prodávané za nižší cenu s vadou, pro kterou byla sjednána nižší cena. Takovou vadu nelze reklamovat. Podmínkou uznání záruky je splnění všech podmínek a předložení originálu nabývacího dokladu. Bez těchto náležitostí bude výrobek opraven pouze na náklad odběratele. Odpovědnost za vady zanikne, nebyla-li reklamace uplatněna v záruční době. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil a o předpokládané době vyřízení.

Článek č. 2 - Lhůty pro uplatnění reklamace

Záruční doba pro uplatnění reklamace je 2 roky, pokud není uvedeno jinak. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, pokud se jedná o zjevnou jednoznačnou výrobní vadu výrobku, jehož cena je maximálně 5 000 Kč v jedné reklamaci, ve složitějších případech předá reklamaci OŘJ nebo servisní organizaci dodavatelské firmy. Prodávající informuje zákazníka nejpozději do 30 dnů o lhůtě a způsobu vyřízení reklamace.

Článek č. 3 - Odstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně a řádně odstraněna. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

Článek č. 4 - Neodstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Tatáž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady, po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Má-li věc prodaná za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Článek č. 5 - Náhrada výdajů

Kupující má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva odpovědnosti za vady. Právo na náhradu těchto nákladů musí být u prodávajícího (výrobce) uplatněno nejpozději do 1 měsíce po uplynutí doby, do které musí být uplatněno právo odpovědnosti za vady.

Článek č. 6 - Ostatní ustanovení

Náležitostí reklamace je popsání reklamované vady, doložení vadného zboží a návrh kupujícího, jaké řešení reklamace požaduje. V zájmu usnadnění a urychlení reklamačního řízení prodávající doporučuje kupujícímu dokladovat ukázky závady s bližším vysvětlením jejich vzniku.

Tento reklamační řád platí od 1. října 2007 CHAMBER, s.r.o.

Během začátku školního roku může dojít k prodloužení dodacích termínů. Děkujeme za pochopení.


Kompletní nabídka zboží

 

E-shop Chamber

 

Aktuální nabídku veškerého našeho sortimentu si můžete prohlédnout v novém e-shopu Chamber.